Finance Excellence pruža kompletne usluge iz navedene ponude uz mogućnost izbora i samo određenih usluga, prema potrebi klijenta.

Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Finance Excellence će vas usmeriti i pripremiti svu neophodnu dokumentaciju za registraciju firme u APRu, a potom i podneti dokumentaciju drugim institucijama u skladu sa zakonskim obavezama:

 • Izrada osnivačkog akta
 • Podnošenje registracione prijave
 • Prijava poreskoj upravi
 • Prijava centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Statusne promene

 • Koordinacija pravnog i finansijskog domena statusnih promena: spajanje, pripajanje, deoba.
 • Priprema statusne dokumentacije.
 • Priprema vanrednih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom.
 • Koordinacija operativnog spajanja.

Računovodstvo

Agencija vodi knjige pravnim licima različitih delatnosti: trgovina, usluge, uvoz-izvoz, proizvodnja i dr. U svom radu koristi softver podržan od strane Saveza računovođa i revizora Srbije koji omogućava brzi unos podataka sa velikim stepenom automatizacije, dobro postavljenim kontrolnim funkcijama koje minimiziraju mogućnost greške kao i velikim brojem izveštaja koji predstavljaju podršku poslovanju klijenta. Postoji mogućnost korišćenja istog softvera od strane klijenta za potrebe korišćenja izabranih modula pri čemu se uspostavlja putem interneta veza između Agencije i klijenta tako da klijent može u istom momentu da vidi sve evidentirane poslovne promene. Ova funkcionalnost se naročito pokazala praktičnom za praćenje stanja kupaca i dobavljača.

Vođenje poslovnih knjiga podrazumeva:

 • Knjigovodstveno evidentiranje svih poslovnih promena
 • Vođenje registra osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Sastavljanje pojedinačnih finansijskih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o ostalom rezultatu, napomene uz finansijske izveštaje)
 • Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja (u slučaju statusne promene, stečaja, likvidacije, brisanja ogranka stranog pravnog lica)
 • Za pravna lica koja podležu reviziji preuzimamo u potpunosti koordinaciju procesa revizije i saradnju sa revizorskom kućom.

Periodični izveštaji

Za interne potrebe klijenta ili potrebe izveštavanja Grupe, Agencija sastavlja pojedinačne izveštaje u skladu sa individualnim zahtevima svakog klijenta i brine o njihovoj blagovremenoj dostavi u skladu sa definisanim rokovima.

Izveštaji se sastavljaju na srpskom i engleskom jeziku.

Obračun zarada i kadrovska evidencija

Za korisnike knjigovodstvenih usluga Agencije ali i za druga lica Agencija vrši:

 • prijavu i odjavu radnika
 • evidenciju prisustva
 • obračun zarada
 • pripremu naloga za plaćanje za isplatu zarada
 • podnošenje poreskih prijava
 • priprema i podnošenje zahteva za refundaciju naknada za bolovanje preko 30 dana i porodiljsko odsustvo
 • izradu PPP obrasca
 • izradu M4 obrasca
 • priprema ugovora o radu, rešenja o godišnjem odmoru i sl.
 • izrada internih akata (Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i dr.)

Outsoursingom zarada pravna lica obezbeđuju tajnost i diskreciju podataka ali i veliko rasterećenje obaveza.

Obračun poreza

Pored knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promena, Agencija vrši obračun svih poreza i dostavu poreskih prijava kao i njihovu kontrolu i redovno usaglašavanje sa evidencijama u Poreskoj Upravi i to:

 • PDV
 • Porez na dobit
 • Kontrola i izrada poreskog bilansa
 • Izrada studije o transfernim cenama
 • Porez na imovinu
 • Porez po odbitku
 • Porez na dohodak građana/ isplate fizičkim licima po osnovu ugovora o zakupu, autorskih naknada, ugovora o delu i drugim osnovima
 • Sveobuhvatna kontrola primene poreskih propisa

Analiza poslovanja i priprema budžeta

Ažurnošću evidentiranja poslovnih promena, na raspolaganju su ad-hoc ili kontinuirani periodični izveštaji koji omogućavaju klijentu praćenje uspešnosti poslovanja.

Po dogovoru, sarađujemo u pripremi budžeta klijenta kao i praćenju njegovog ostvarenja tokom godine signalizirajući blagovremeno na potencijalna prekoračenja.

Pomoć u poslovanju sa bankama

 • Priprema dokumentacije za otvaranje računa
 • Priprema dokumentacije za kredite i pozajmice
 • Obračun duga kod problematičnih kredita i drugih obaveza prema bankama